ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน 64
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 เมษายน 2564 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ รอบ 6 เดือน 64
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 26 มกราคม 2564 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ของ อบต.สวนป่าน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 ตุลาคม 2563 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ปี 63
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 ตุลาคม 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 63
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 ตุลาคม 2561 รายละเอียดการใช้เงินตามงบประมาณ พ.ศ.2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 ตุลาคม 2560 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 ตุลาคม 2560 งบแสดวฐานะการเงิน