ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 20 results.
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service:OSS)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบช่วยเหลือประชาชน 61.pdf
ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 60.PDF
ระเบียบการรับเงิน จ่ายเงิน ฝากเงิน รักษาเงิน 61.pdf
พรก ราคาปานกลางที่ดิน.pdf
เดินทางไปราชการ ฉ9.pdf
ค่าเช่าบ้าน ฉ5.pdf
กฏกระทรวง การซื้อจ้างเฉพาะเจาะจง.pdf
กฎกระทรวง ควบคุมอาคาร ฉ6.pdf
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 2537.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓).pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการ.pdf
ระเบียบค่าใช้จ่ายในการอบรม.pdf
ระเบียบเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3.pdf
ระเบียบพัสดุ บริหาร1-9.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา.pdf
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล