ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 18 เมษายน 2567 เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 ประเภท : สถิติการเงิน 14 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 27 ธันวาคม 2566 เรื่อง ขอส่งแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ประเภท : สถิติการเงิน 20 ตุลาคม 2566 เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 ตุลาคม 2566 เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 กันยายน 2566 เรื่อง ขอส่งแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ประเภท : สถิติการเงิน 20 เมษายน 2566 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2565 (ณ สิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ 2565)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 มีนาคม 2566 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 25 ตุลาคม 2565 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 25 ตุลาคม 2565 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2565 (ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ 2565)