ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 18 เมษายน 2565 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 เมษายน 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 ตุลาคม 2564 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 27 ตุลาคม 2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 25 ตุลาคม 2564 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 ตุลาคม 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่4)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 ตุลาคม 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่3)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 ตุลาคม 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่2)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 ตุลาคม 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่1)