เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (แบบ สขร.๑)

2 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (แบบ สขร.๑)
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง