เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (แบบ สขร.๑)

1 เมษายน 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (แบบ สขร.๑)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง