กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

7 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.

            องค์การบริหาาส่วนตำบลสวนป่านได้จัดกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ และพนักงาน จำนวน 43 คน โดยแบ่งกิจกรรม ดังนี้

            1. กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  โดย นายระหงษ์ แพรอัตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน ได้มอบนโยบาย No Gift Policy ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ เละกำชับให้บุคลากรทุกท่านยืดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และนำไปสู่องค์กรที่มีความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน

            2. กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมอบหมายให้ นายประพันธ์ มีแต้ม  ตำแหน่ง เลขานุการคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม  และให้คำปรึกษาทางจริยธรรม ประจำปี 2567  บรรยายหัวข้อ "การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  และแนวทางปฏิบัติหรือห้ามปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม”  โดยได้กล่าวถึง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางปฏิบัติหรือห้ามปฏิบัติที่ได้ออกประกาศแจ้งให้บุคลากรทราบ

            ทั้งนี้ กิจกรรมทั้งสอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และไม่หวังประโยชน์ส่วนตนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม