เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ปงบประมาณ ๒๕๖๖ (แบบ สขร.๑)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (แบบ สขร.๑)
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง