เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง