เรื่อง ประกวดราคาจางกอสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายคลอง ชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ช้าย ถึงแยกบ้านนายลำดวน แก้วศรี หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
เรื่่อง ประกวดราคาจางกอสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายคลอง
ชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ช้าย ถึงแยกบ้านนายลำดวน แก้วศรี หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง