เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย ถึงแยกบ้านนายลำดวน แก้วศรี หมู่ที่ ๒

1 มิถุนายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ
สายคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย ถึงแยกบ้านนายลำดวน แก้วศรี หมู่ที่ ๒
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง