ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวไร้สาย ตำบลสวนป่าน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวไร้สาย ตำบลสวนป่าน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง