เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปา ขนาด 20 ลบ.ม. 20เมตร แทน หอถังเดิม (บ่อนายกุ่ม ศาลา)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปา ขนาด 20 ลบ.ม. 20 เมตร แทนหอถังเดิม (บ่อนายกุ่ม ศาลา)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง