รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง